Home / Salvation / ต้องการคำอธิษฐาน

ต้องการคำอธิษฐาน

รับการอธิษฐานเผื่อและรับกำลังใจ

แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​

ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ ฟิลิปปี 4.6-7

โปรดเลือกหัวข้อและกรอกรายละเอียด

โทร. 0932809081 หรือ 0819602181 โทรฟรี 1800-532-402

เจ้าหน้าศูนย์อธิษฐานและให้กำลังใจถือเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่ง

ที่จะอธิษฐานเพื่อท่าน และเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

หากท่านมีหัวข้ออธิษฐานที่อยากให้เราอธิษฐานเผื่อ

โปรดกรอกหัวข้ออธิษฐานดังนี้

[captchac captcha-655]