บทเรียน Superbook

                                   ภาพรวมของหลักสูตร

overviewsb2016

                                             

                                               ตัวอย่างบทเรียน

sbc104_1-4p-1

sbc104_1-4p-2

sbc104_1-4p-3

sbc104_1-4p-4

sbc104_1-4p-5

                                 DVD คู่มือครู และ DVD ประกอบการสอน

101_label_thai

dvdlabel_tutorial_101

About KTD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>