Home / Salvation / จดหมายแสดงความยินดี

จดหมายแสดงความยินดี

เพื่อนที่รักในพระคริสต์

ขอแสดงความยินดีกับคุณที่ได้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิต

ในการต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ถือได้ว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเช่นกัน

เราอยากจะมีส่วนช่วยคุณในการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้า

โดยการส่งเอกสารและสื่อต่างๆถึงคุณ และเพื่อจะช่วยคุณที่จะมีความเข้าใจ

และรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ขอบคุณที่รับชมรายการของเรา พระเจ้าทรงรักคุณและเราก็รักคุณเช่นกัน

Check Also

_Featured_image_water_project2

น้ำสะอาด…เติมเต็มชีวิต

หมู่บ้านทุ่งแก เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงลำบากอยู่ในหุบเขาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 285 กิโลเมตร ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยทางรถยนต์ วิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แบบเรียบง่ายเป็นสังคมเกษตรกร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต้องประสบกับความลำบากในเรื่องน้ำ เพราะแหล่งน้ำที่มีไม่สะอาด ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

X