Home / รายการ / If you believe / If you believe กวิน อำไพพงษ์

If you believe กวิน อำไพพงษ์

ุุ

ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้
ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้
ถ้าคุณเชื่อ คุณจะเป็นพรให้กับผู้คนอีกมากมายได้

Check Also

untitled-42

เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ l Forwardhope ส่งต่อความหวัง

“เพียวเป็นคนที่ขาดความรัก อยากจะได้ความรักตลอดเวลา อยากจะมีคนมาบอกว่าเราเป็นคนพิเศษ อยากเป็นคนที่ถูกรัก แต่มีสิ่งหนึ่งที่เพียวรักก็คือดนตรีครับ ผมรักดนตรีและรักในเสียงเพลงมากๆครับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>